You are here

POSTANI ČLAN

ČLAN 1. Korisnik usluga zaključuje ovaj ugovor sa Davaocem usluga, radi pristupanja i članstva u program "G-Play" , kako bi Korisnik imao potpun pristup uslugama. ČLAN 2. Prilikom pristupanja programa, uplaćuje se jednokratna članarina po važećem cenovniku, uz koji se dobija članska kartica sa brojem i podacima Koristnika, sa kojom ostvaruje pravo za korišćenje usluga "G-Play" u prostoriji Gamesguru d.o.o.. Usluge, odnosno način rezervacije termina u "G-Play" programu se nalazi detaljno opisana na web stranici www.gamesguru.rs ČLAN 3. Potreban dokument prilikom učlanjenja je važeća lična karta. Prilikom korišćenja usluge, potred člansle lartice je potrebna i lična karta na uvid, radi utvrđivanja identiteta Koristnika. Davaoc usluga se obavezuje, da podatke Korisnika koristi samo vezano za članstvo i program "G-Play" . ČLAN 4. Korisnik usluga se obavezuje da će se pridržavati Opštih uslova korićenja i kodeksa ponašanja "G-Play", koji su sastavni deo ovog ugovora, u suprotnom Davalaca usluga jednostavno može da raskine ugovor i da poništi članstvo i sva prava korišćenja usluga Korisniku. ČLAN 5. Prostorija Gamesguru d.o.o. je pod video i audio nadzorom, kako bi se evidentiralo pravilno korišćenje usluga. Korisnik prihvatajući ovog ugovora tokom registracije za člansku karticu priznaje i prihvata, da je obavešten o snimanju, ida se audio i video snimak može koristiti kao dokazni materijal, ukoliko dođe do nepravilnosti ili povrede Opštih uslova korišćenja.(http://www.gamesguru.rs/node/7647) ČLAN 6. Ugovor je sačinjen u 2(dva) istovetna primeraka, od koje svaka strana zadržava po 1(jedan) primerak.